Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Mayflower Compact


Mayflower Compact - Wat is dat?
Het "Mayflower Compact" was een schriftelijke overeenkomst, gebaseerd op een consensus van de nieuwe kolonisten in Noord-Amerika. Zij waren op het schip de "Mayflower" de oceaan overgestoken en kwamen in november 1620 aan in New Plymouth. Daar lagen zij voor anker in de tegenwoordige haven van Provincetown nabij Cape Cod, Massachusetts. Het Mayflower Compact bestond uit eerlijke wetten die voor iedereen gelijk waren, voor het goed van de hele kolonie. Het document had de goedkeuring van de meerderheid van de kolonisten. De passagiers van de Mayflower waren zich ervan bewust dat de eerdere kolonies in de Nieuwe Wereld onsuccesvol waren geweest omdat zij geen goede bestuursvorm hadden gehad. Zij werkten daarom samen aan de inhoud van het Mayflower Compact om hun eigen overlevingskansen te verhogen.

Alle 41 volwassen mannen aan boord van de Mayflower ondertekenden het Compact. Het Compact bevatte de eerste geschreven wetten voor het nieuwe land en legde vast wie gezag had in de kolonie. Als zodanig was het Compact van kracht tot in 1691. Het document stelde dat de kolonie (die vooral bestond uit vervolgde Separatisten) niet onder de Engelse wet viel. Het was ontworpen om een regering in te stellen die bestond uit kolonisten en was geschreven door de mensen die erdoor geregeerd zouden worden.


Mayflower Compact - Wat stond erin?
Men zegt dat het oorspronkelijke document verloren is gegaan, maar de aantekeningen uit William Bradfords dagboek "Over de plantage te Plymouth" en de notities in Edward Winslows "Mourts dagboek: Een verslag over de pelgrims te Plymouth" komen met elkaar overeen en worden aanvaard als een nauwkeurige weergave. Er stond volgens deze werken het volgende in het Mayflower Compact:

"In de naam van God, Amen. Wij, wier namen zijn ondertekend, de trouwe onderdanen van onze vervaarlijke soevereine heer, koning James, bij de genade van God, van Engeland, Frankrijk en Ierland, koning, verdediger van het geloof, enz., die een reis hebben ondernomen voor de heerlijkheid van God, en voor de bevordering van het Christelijke geloof, en de eer van onze koning en ons Land, om de eerste kolonie te stichten in de noordelijke delen van Virginia; sluiten met deze wet een verbond, plechtig en wederzijds in de aanwezigheid van God en van elkander, en verenigen ons samen in een burgerlijk politiek lichaam, voor onze verbeterde orde en behoud, en bevordering van de eerder genoemde doeleinden; en om op grond hiervan, van tijd tot tijd, eerlijke en voor allen gelijke wetten, verordeningen, besluiten, grondwetten en autoriteiten op te stellen, in te stellen en uit te voeren, die het meest geschikt en doelmatig worden geacht voor het algemene goed van de kolonie; waaraan wij elke verschuldigde onderwerping en gehoorzaamheid beloven. Als getuigen van deze hebben wij hiertoe onze namen ondertekend te Cape Cod op de elfde november, tijdens de heerschappij van onze soevereine heer, koning James van Engeland, Frankrijk en Ierland, de achttiende, en van Schotland de vierenvijftigste. In het jaar van de Heer 1620."


Mayflower Compact - Wie ondertekende het en waarom?
Een van de eerste lijsten met de namen van de ondertekenaars van het Mayflower Compact was van de hand van William Bradfords neef, Nathaniel Morton. De namen werden in 1669 gepubliceerd in zijn "New England's Memorial". Deze zijn te vinden in het Avalon Project van de Universiteit van Yale. Enkele van de bekendere namen zijn: John Carver, William Bradford, Edward Winslow, William Brewster, Isaac Allerton, Myles Standish en John Alden.

Toen het Mayflower Compact werd opgesteld, geloofden de ondertekenaars dat niet alleen verbonden tussen God en de mens in ere moesten worden gehouden, maar ook verbonden tussen mensen onderling. Als onderdeel van hun rechtschapen integriteit hadden zij in het verleden hun verbonden altijd in ere gehouden en nu kwamen zij overeen zich aan ditzelfde principe te houden wat betreft het Mayflower Compact. John Adams en een groot aantal historici noemden het Mayflower Compact het fundament van de Amerikaanse grondwet, al werd het 150 jaar eerder geschreven.

Amerika werd gesticht door mannen die God eerden. Hun basisprincipes waren gebaseerd op de woorden van de Bijbel. Zij leidden levens die eerlijk, betrouwbaar en fair waren ten opzichte van het land dat zij stichtten, zodat zij dit land ook zouden kunnen behouden. Een groot aantal grondleggers van het land staat dankzij hun citaten bekend als mensen die naar de Bijbelse waarden leefden.

Edmund Burke (1729-1794), een bekend spreker, schrijver en leider in Groot-Brittannië, verdedigde de kolonies in het Parlement. "Er is slechts één wet voor allen, namelijk de wet die alle wetten bestuurt, de wet van onze Schepper."

Patrick Henry (1736-1799), die vijf keer gouverneur van Virginia was, werd beroemd vanwege zijn toespraak met de woorden "Geef mij vrijheid of geef mij de dood". Hij zei: "Het kan niet genoeg, noch te vaak, benadrukt worden dat deze grote natie niet gesticht werd door godsdienstigen, maar door Christenen; en niet gebouwd op godsdiensten, maar op het Evangelie van Jezus Christus..."

Thomas Jefferson (1743-1826), de derde president van de Verenigde Staten en gekozen om de Onafhankelijkheidsverklaring te schrijven, zei: "Ik heb weinig twijfel dat het hele land zich spoedig zal verzamelen onder de eenheid van onze Schepper en ook, zo hoop ik, de pure leer van Jezus." Hij verkondigde in zijn inaugurele rede in 1805 dat Amerika gesticht werd door de God van de Bijbel: "Ik zal ook de gunst nodig hebben van dat Wezen in Wiens handen wij ons bevinden, Die onze voorvaderen, net zoals Israël in de oudheid, uit hun geboorteland heeft geleid en hen in dit land heeft geplaatst."


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden