Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Geschiedenis van Thanksgiving


Geschiedenis van Thanksgiving – De proclamatie
New York, 3 oktober 1789

Door de president van de Verenigde Staten van Amerika: een proclamatie.

Terwijl het de plicht is van alle volken om de voorzienigheid van de almachtige God te erkennen, Zijn wil te gehoorzamen, dankbaar te zijn voor zijn verdiensten, en nederig om zijn bescherming en gunst te vragen - en terwijl beide Huizen van het Congres mij met hun gezamenlijke Comité hebben verzocht "om aan het volk van de Verenigde Staten een dag van openbare dankzegging en gebed aan te bevelen die in acht genomen moet worden door met een dankbaar hart de vele tekenende gunsten van de almachtige God te erkennen, in het bijzonder dat Hij hen toestaat om vreedzaam een overheidsvorm in te stellen voor hun veiligheid en hun geluk."

Daarom beveel ik nu donderdag de 26e dag van november aan en wijs ik deze dag aan om door het volk van deze Staten toegewijd te worden in dienst van dat grote en glorieuze Wezen, de welwillende Auteur van alles wat goed was, goed is, en goed zal zijn - dat wij ons dan allen mogen verenigen in het uitspreken van onze oprechte en nederige dank - voor Zijn goedaardige zorg en bescherming van het volk van dit Land vóórdat zij een natie werden - voor de buitengewone en veelvuldige genade, en Zijn gunstige ingrepen van zijn Voorzienigheid die wij hebben ervaren in de rust, de eenheid en de overvloed, die wij sindsdien hebben genoten - voor de vreedzame en rationele manier waarop wij overheidsinstellingen hebben kunnen scheppen voor onze veiligheid en ons geluk, en in het bijzonder de nationale overheid die wij recentelijk hebben ingesteld - voor de burgerlijke en religieuze vrijheid waarmee wij gezegend zijn; en de middelen die wij ter beschikking hebben om bruikbare kennis te vergaren en te verspreiden; en in het algemeen voor al die grote en diverse gunsten die Hij ons naar Zijn welbehagen heeft verleend.

En tevens dat wij ons dan mogen verenigen in de meest nederige aanbieding van onze gebeden en pleidooien aan de grote Heer en Heerser der volkeren en onze verzoeken aan Hem om onze nationale en andere zonden te vergeven - om ons allen, in openbare of besloten functies, in staat te stellen om onze nationale regering tot een zegen voor alle mensen te maken, door onophoudelijk een regering te zijn van wijze, rechtvaardige en grondwettelijke wetten, die op een discrete en trouwe wijze worden uitgevoerd en gehoorzaamd - om alle Soevereinen en Naties (vooral degenen die zich goedaardig tegenover ons hebben opgesteld) te beschermen en te leiden en hen te zegenen met een goede regering, vrede en eendracht - om de kennis en de beoefening van ware godsdienst en deugdzaamheid te bevorderen, alsmede om de wetenschap onder hen en ons te doen toenemen - en in het algemeen om de hele mensheid een zodanige mate van tijdelijke welvarendheid toe te staan zoals alleen Hij het beste kent.

Onder mijn hand gegeven in de stad New York op de derde dag van oktober in het jaar van onze Heer 1789.

George Washington


Geschiedenis van Thanksgiving – De dag

Proclamatie die de Thanksgivingdag instelt, 3 oktober, 1863

Het jaar dat nu ten einde loopt is gevuld geweest met de zegens van vruchtbare velden en gezonde hemelen. Aan deze schatten, waarvan wij zo onophoudelijk mogen genieten dat wij hun herkomst neigen te vergeten, zijn andere toegevoegd van een zo buitengewone aard, dat ze niet kunnen falen om zelfs dat hart te penetreren en te verzachten dat gewoonlijk ongevoelig is voor de altijd waakzame voorzienigheid van de Almachtige God. Te midden van een burgeroorlog van een ongeëvenaarde afmeting en zwaarte, die soms buitenlandse Staten leek uit te nodigen en hun agressie leek te provoceren, werd vrede met alle naties behouden, werd de orde bewaard, werden de wetten gerespecteerd en gehoorzaamd, en bleef de harmonie overal volharden, met uitzondering van het toneel van het militaire conflict; terwijl dat toneel enorm is beknot door de oprukkende legers en zeemachten van de Unie. Noodzakelijke herverdelingen van de weelde en de kracht van vreedzame industriële takken ten bate van de nationale defensie hebben de ploeg, de spoel of het schip niet tegengehouden; de bijl heeft de grenzen van onze nederzettingen vergroot, en de mijnen, zowel van ijzer als kolen en edele metalen, hebben nog overvloediger grondstoffen opgeleverd dan voorheen. De bevolking is gestaag toegenomen, ondanks de verspilling die heeft plaatsgevonden in het kamp, de beleggingen en het strijdtoneel; en het land, dat zich verheugt door de bewustheid van de vergrote kracht en bedrijvigheid, wordt toegestaan om hierin jaren van continuïteit te verwachten, onder een grote toename van vrijheid.

Geen menselijke raad heeft deze grootse dingen uitgekiend, noch heeft enige sterfelijke hand ze uitgevoerd. Deze zijn de genadige geschenken van de Hoogste God die, hoewel Hij ons vanwege onze zonden met boosheid beschouwt, desalniettemin de genade niet is vergeten.

Het leek mij gepast en juist dat deze genade plechtig, respectvol en dankbaar als met één hart door het voltallige Amerikaanse volk erkend moeten worden. Ik nodig daarom mijn medeburgers in elk deel van de Verenigde Staten uit, ook degenen die zich op zee of in verre landen bevinden, om de laatste donderdag van de volgende november toe te wijzen als een dag van dankzegging, om deze dag aldus in acht te nemen en om onze welwillende Vader die in de Hemelen huist te prijzen. En ik beveel hen aan, terwijl zij deze uitstekende verlossingen en zegeningen terecht aan Hem toewijzen, dat zij ook, met nederig berouw voor onze nationale perversiteit en ongehoorzaamheid, al degenen die weduwen, wezen, rouwenden of martelaars zijn geworden in deze bedroevende burgerlijke strijd waarin wij onvermijdelijk betrokken zijn geraakt onder de aandacht brengen van Zijn tedere zorg, en om vurig te smeken voor het ingrijpen van de almachtige Hand om de wonden van de natie te helen en om de natie spoedig te herstellen in overeenstemming met de Goddelijke doeleinden voor het volledige genot van vrede, harmonie, rust en eenheid.

Ter getuigenis heb ik dit bevestigd met mijn handtekening en het zegel van de Verenigde Staten.

Uitgevoerd in de stad Washington, deze dag van oktober, in het jaar van onze Heer duizend achthonderd en drieënzestig, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten het achtentachtigste.

Abraham Lincoln


Gebed van dankbaarheid - Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden