Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Het oude Mesopotamië


Het oude Mesopotamië - Achtergrondinformatie
De beschaving van het oude Mesopotamië bestond al sinds het begin van de mensheid. Het woord Mesopotamië heeft een Griekse oorsprong en betekent "het land tussen de twee rivieren"; de Tigris en de Eufraat. De Tigris en de Eufraat ontspringen beide in de bergachtige regio's van Turkije en stromen naar de Perzische Golf.

In ongeveer 3500 voor Christus werd deze streek bewoond door de Sumeriërs, een Semitische bevolkingsgroep. De Sumeriërs, of Semieten, waren afstammelingen van Sem, een zoon van Noach. Na de ondergang van de Sumerische beschaving, werd deze eerst gevolgd door de Assyriërs en later door de Babyloniërs.

Tegenwoordig bevindt het grootste gedeelte van dit gebied zich in het hedendaagse Irak. Het noordelijke deel van het gebied is bergachtig met veel bossen. Het zuidelijke gedeelte van de regio bestaat uit woestijnen met zeer weinig regenval. Toch treden zowel de Tigris als de Eufraat regelmatig uit hun oevers, waardoor het overstroomde land rijke landbouwgrond wordt. De oudste tarwe- en gerstoogsten werden hier binnengehaald. Hier veranderde de mens van jager en verzamelaar in een landarbeider en hier werd de samenleving georganiseerd rondom de verschillende ambachten die nodig waren om het land te ontginnen. De mens begon nu ook met het houden van dieren en met het beheer van de overstromingsgebieden door middel van kanalen.

Rond 3000 voor Christus werd de eerste stadstaat gebouwd: Uruk. Gilgamesj was hiervan de heerser. Al snel ontstonden nog meer stadstaten. Deze waren Ur, Lagash, Eridu en Kisj. Ur was de grootste stad. Elke stadstaat werd door een koning bestuurd en de koningen voerden regelmatig oorlog tegen elkaar.

In 2600 voor Christus bouwde koning Sargon I van Ur de eerste "Ziggoerat". Ziggoeratten waren hoge tempels die het voor mensen mogelijk maakten om zich dichter bij god te begeven. De term Ziggoerat betekent "platform tussen hemel en aarde". Elke stadstaat had zijn eigen god en de priesters zorgden voor de aanbidding van deze god. De toren van Babel was eveneens een Ziggoerat.


Het oude Mesopotamië - Vermeldenswaardige mensen uit dit tijdperk
Er zijn verscheidene beroemde mensen uit de regio van het oude Mesopotamië afkomstig. Hier volgen enkele voorbeelden:

Koning Sargon I van Akkad heerste van 2334 tot 2279 voor Christus in Ur. Men zegt dat hij drijvend in een mandje in een rivier werd gevonden, net als Mozes. Hij stond bekend als de eerste rijkenbouwer. Met zijn militaire vaardigheden wist hij de koninkrijken van Sumerië met het koninkrijk van Akkad samen te voegen. Hij bouwde een groot aantal Ziggoeratten.

Abraham was een inwoner van de stad Ur. Zijn vader Terach vervaardigde beroepsmatig afgodsbeelden. Abraham geloofde in de ene God, de Schepper van hemel en aarde, en niet in het grote aantal godheden waar de meeste mensen in de regio in geloofden. In ongeveer 2090 voor Christus riep God Abraham op om zijn stad te verlaten. Zo kon Abraham van die slechte invloed worden afgezonderd en de stamvader van een groot volk worden. Abraham werd een rondtrekkend nomade in het land Kanaän. Hij is de stamvader van het Joodse volk. Jezus werd uit de familielijn van Abraham geboren.

Er bestaat een oude legende onder de Joden die verhaalt hoe Abraham de werkplaats van zijn vader binnenging en met een hamer alle afgodsbeelden aan stukken sloeg, op een na. Hij stopte de hamer in de hand van dit ene afgodsbeeld. Toen Terach de werkplaats binnenstapte vroeg hij Abraham wat er gebeurd was. Abraham antwoordde: "De afgodsbeelden hadden ruzie met elkaar en alleen deze heeft het overleefd." Waarop Terach antwoordde: "Kraam geen onzin uit, die beelden kunnen niet bewegen. Het zijn slechts voorwerpen van hout en steen." Abraham zou daarop geantwoord hebben: "Waarom aanbid je hen dan?"

Koning Hammurabi regeerde van 1795 tot 1750 BC voor Christus. Hij was de eerste koning van het Babylonische rijk. Zijn hoofdstad was Babylon. Hij is het meest bekend vanwege zijn "Codex Hammurabi", een verzameling wetten die elk aspect van het burgerlijke leven bestuurde.


Het oude Mesopotamië - Bijdragen aan de moderne beschaving
De bewoners van het oude Mesopotamië hebben enorm bijgedragen aan onze moderne beschaving. De eerste schrijfvorm was van hen afkomstig en bestonden rond 3100 voor Christus in de vorm van pictogrammen. Later ontwikkelde deze schrijfvorm zich tot het spijkerschrift. Zij waren verder de uitvinders van het wiel, de ploeg en de zeilboot. De oude Mesopotamiërs waren de eerste mensen die steden bouwden en bewoonden. Zij ontwikkelden de kalender die uit twaalf maanden bestond en een wettelijk stelsel dat door vele beschavingen werd overgenomen.

Het oude Mesopotamië kende een rijke geschiedenis die onze levens ook vandaag nog beïnvloedt. De geschreven taal, georganiseerde wetten, landbouw, stedenbouw en de irrigatie vonden allemaal hun oorsprong in deze streek. Dat geldt eveneens voor het Christendom. Volgelingen van God vestigden zich in de streek via Noach en de ark. Abraham, een nakomeling van Noach, woonde in een van de grote steden uit die tijd. Abraham werd door God opgeroepen om de stamvader van de Joden te worden. Hij was een voorvader van Jezus, de leider van het Christendom. En dat is wellicht de grootste bijdrage van alle.


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden